COVID-19

AZN 14,00

Cistus Antivirus Pastil - N10

Bonus: 14.00
AZN 70,00

Favimol 200 mg - N40

Bonus: 70.00
AZN 7,92

Demoton-T N1 - 10ml

Bonus: 7.92
AZN 46,20

Multivita № 5 (Flakon )

Bonus: 46.20
AZN 105,00

Molkovir N10 - 400mg

Bonus: 105.00
AZN 100,00

Favikovir N 40 - 200mg

Bonus: 100.00
AZN 14,00

AntiVirus - N10

Bonus: 14.00
AZN 16,22

Menloxan - 500 mq / 100 ml

Bonus: 16.22
AZN 11,34

Tonsilgon - N50

Bonus: 11.34
AZN 11,00

Tonzilotren - N60

Bonus: 11.00
AZN 7,03

Renqalin - N20

Bonus: 7.03